subscribe
+34 966 445 916

PIO en Empreses

Empreses privades

Marc jurídic autonòmic

La Llei valenciana 9/2003, de 2 d’abril per a la igualtat entre homes i dones, estableix com a mesura de promoció de la igualtat la possibilitat d’incentivar a les empreses que duguen a terme un Pla d’Igualtat mitjançant la concessió d’ajudes, delimitant i exigint com a requisit per a la seua obtenció, que el mateix siga visat per l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de dona.

Determina a més que les empreses o organitzacions participades majoritàriament amb capital públic estan obligades a l’elaboració d’un pla d’igualtat.

Marc jurídic nacional

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix que:

 • “Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens, i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.
 • L’obligació de totes les empreses de «respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral…» adoptant «…mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si s’escau acordar, amb els representants legals dels treballadors…».
 • Per a determinades empreses, estableix l’obligatorietat de l’adopció d’este tipus de mesures mitjançant de l’engegada de Plans d’Igualtat en l’Empresa. Les empreses obligades a l’elaboració d’estos plans són:
 1. Empreses de més de 250 treballadors
 2. Empreses per a les quals així ho establisca el conveni col·lectiu que els siga aplicable
 3. Empreses en les quals l’autoritat laboral haguera acordat en un procediment sancionador, la substitució de sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat en l’Empresa

Per a la resta d’empreses, l’elaboració i implantació de Planes d’Igualtat serà voluntària, sense oblidar que és una obligació general per a totes les empreses, l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i hòmens.

Àrees d’intervenció

La Llei 3/2007 recomana la implantació d’estes mesures en uns àmbits prioritaris, en els quals es detecta una existència general de més desigualtats. Estes àrees són:

 1. IGUALTAT EN L’ACCÉS A l’OCUPACIÓ I LA CONTRACTACIÓ.
 2. IGUALTAT EN LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ.
 3. IGUALTAT EN LA RETRIBUCIÓ.
 4. MESURES D’ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL/ CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL.
 5. ASSETJAMENT SEXUAL I DISCRIMINACIÓ.