subscribe
+34 966 445 916

PIO Empreses públiques

Plans d’igualtat

En Administracions Públiques

Les AA.PP., i més concretament els Ajuntaments, han de ser referent en l’aplicació i coordinació de polítiques d’igualtat del seu municipi i sobre la base de l’establit en la nostra Constitució “Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives i remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud”.

Esta promoció reconeguda per Llei es pot materialitzar en dos àmbits:

Intern:

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes amb la finalitat de portar a la pràctica el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, exposa l’obligació d’elaborar plans d’igualtat per a les persones treballadores del sector públic. Esta obligació està arreplegada tant en l’esmentada Llei Orgànica 3/2007, que afecta directament a l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics; com en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que implica a totes les Administracions Públiques.

Extern:

Per a promoure la igualtat en tots els àmbits de la societat del seu àmbit d’intervenció, es creen els denominats Planes Municipals d’Igualtat d’Oportunitats (PMIO) que segueixen una metodologia similar a l’establida per als Planes d’Igualtat en empreses

Un PMIO és un document de treball que representa un compromís amb la igualtat de gènere per part d’un Consistori i dels principals agents socials municipals: partits polítics, sindicats, associacions, etc. En aquest pla es dissenyen les actuacions de futur a implantar en un Municipi en benefici de la igualtat de gènere durant un termini determinat.

Tota esta sèrie de compromisos hauran de registrar-se per escrit. Podran integrar-se en un únic document o per separat (recomanable).