subscribe
+34 966 445 916

Legislació

Legislació

  • Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d’ocupació i ocupació.
  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Planes d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 13/2007, de 26 de novembre, de mesures de prevenció i protecció integral contra la violència de gènere.
  • Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
  • Estatut dels Treballadors.
  • Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.